Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

Reactie op begroting 2020: positief, verbeterpunten en kansen.

Hieronder treft u de tekst aan van fractievoorzitter Léon Dekkers zoals hij deze heeft ingediend bij de begrotingsbehandeling 2020 van de gemeente.

 

Voorzitter,

De begroting voor 2020. Het huidige jaar, 2019, heeft Lingewaard te maken met forse tekorten. Steeds als we dachten dat we nu de bodem wel hadden bereikt, raakten we toch weer, bij een nieuwe ronde verder in de min. Dit gezegd hebbende zien we dat het college toch in staat lijkt te zijn de trend de komende jaren te keren. Dat is een compliment waard!

We zien ook een begroting waarin voor het eerst de paragraaf duurzaamheid voorkomt. Hierdoor is het gemakkelijker de inspanningen op dit thema ook te volgen.

Zeker in een jaar waarin de discussies gedomineerd worden door: stikstof, klimaat en energietransitie lijkt dit van groter belang als ooit tevoren.

Voorzitter,

als we het hebben over de lokale heffingen is er toch een onderwerp waar de fractie van D66 Lingewaard nog een keer op wil terugkomen. In dit voorjaar hebben we een debat gevoerd over de afvalstoffenheffing. Wij hebben daarin gevraagd om duidelijke en heldere communicatie naar onze inwoners over de te verwachten stijging van de heffing. Er was geen meerderheid voor ons voorstel, het was “te voorbarig”. En nu, nu zien we een forse verhoging van de basisheffing en daarbij een verdubbeling van de kosten per lediging. Was dat echt zo voorbarig van D66? Onder de inwoners heerst nog steeds onduidelijkheid, een goede communicatie laat nog op zich wachten. Wanneer gaan we duidelijk maken dat we niet meer geld vragen voor luxe balzalen in het gemeentehuis , maar dat we te maken hebben met een structurele stijging van kosten voor verwerking?

Moeten we nu we steeds meer spreken over grondstoffen misschien ook maar gelijk de term afvalstoffenheffing herzien? Wat te denken, vragen wij het college,| van: duurzaamheidsbijdrage?

Communicatie rond afval,  maar ook rond alles wat wij als gemeente en als raad doen heeft voor D66 een grote prioriteit. Een gemeente moet zo communiceren dat alle inwoners de boodschap ook echt begrijpen. En dat gaat zeker nog niet altijd goed. Er is een werkgroep geformeerd om hier mee aan de slag te gaan. Maar, hoe staat het daar nu mee? Graag een reactie in heldere taal van het college.

Voorzitter,

een heet hangijzer in de begroting vormt de uitdaging tot het beheersen van kosten in het sociaal domein, de jeugdzorg. We willen transparante processen en echte regie van, voor en door ons allemaal, Wij moeten erop gebrand zijn dat de kosten die wij maken werkelijk effectief zijn en leiden tot betere zorg voor onze cliënten. Een belangrijke steun in de rug daarbij is dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt voor een jaarlijkse onafhankelijke controle van die kwaliteit en rechtmatigheid binnen de gemeente Lingewaard. Dit leidt tot gezamenlijk aanscherping van handelen, voortdurend verbeteren en minder bureaucratie, alles onder regie van het college en uiteindelijk de raad. D66 dient een motie in bij de begroting, omdat wij deze activiteit te fundamenteel vinden om tot december op de plank te laten liggen als we spreken over de taskforce.

Voorzitter,

In de begroting wordt naast bezuinigingen gezocht naar mogelijkheden om meer inkomsten te verkrijgen. Een voorstel hiervoor is het optimaliseren van de opbrengsten voor reclame in de buitenruimte. Je kunt je afvragen wie er zit te wachten op meer reclame natuurlijk. Maar als we nu eens vanuit een positieve insteek meedenken, heeft de fractie van D66 wel een vraag aan het college. Wij nemen aan dat het mooie open landschap van de gemeente Lingewaard gevrijwaard blijft van grote, al te opvallende reclamezuilen? Reclame in de bebouwde kom moet natuurlijk kunnen,  maar we gaan ervan uit dat de organisatie duidelijke regels en richtlijnen verstrekt.

Een ander punt is bezuiniging op de subsidie voor onderhoud monumenten. Deze wordt, zo staat beschreven, gekort wegens onder uitputting. Dat kan natuurlijk zo zijn. Toch is hier nu de vraag of dit op termijn niet ten koste gaat van de kwaliteit van onze monumenten? Was de regeling voldoende bekend?

Voorzitter,

het concept RES is inmiddels behandeld en al tijdens die vergadering werd duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben. De weerstand tegen haast alle bronnen van duurzaam opgewekte stroom is groot. Er zal hard gewerkt moeten worden de verschillende duurzaamheidsdoelen te halen en daar is veel capaciteit voor nodig. Daarom stellen wij ons wel de vraag of inhuur van extra fte hier nu de beste route is? Zou het niet veel verstandiger zijn hier te zoeken naar een meer structurele inzet?

In 2020 is in de vaste formatie 1,72 fte opgenomen voor duurzaamheid. Daarnaast wordt 2 fte ingehuurd. De inzet van deze medewerkers is gericht op de realisatie van projecten (o.a. NEXT-garden). De kosten van inhuur komen ten laste van een combinatie van NEXT-garden, het Transitiefonds Energie, overige budgetten voor duurzaamheid in de meerjarenbegroting en personele budgetten. Totale kosten van de 3,72 fte komen afgerond op € 290.000. Maar is het budget van dit transitiefonds wel bedoeld voor de inhuur van personeel? Wij steunen dan ook de motie van PvdA op dit onderwerp, maar zijn natuurlijk ook zeer benieuwd naar de reactie van het college.

Nu de naam NEXT-garden is gevallen wil ik toch graag van gelegenheid gebruik maken voor het volgende. We weten inmiddels dat zowel Nijmegen als Arnhem zullen deelnemen aan de landelijke proef voor legale wietteelt. Beide gemeenten hebben weinig tot geen ruimte voor de teelt. Wij, als Lingewaard, hebben voldoende ruimte, speciaal voor kassenteelt. Wat D66 betreft is dit een kans die we als gemeente niet moeten laten lopen. D66 krijgt signalen van geïnteresseerden die graag , bij ons aan de slag willen met dit project. Wij kregen als landelijke partij voor elkaar dat dit experiment van de grond kan komen en we willen als lokale partij benadrukken dat wij een groot voorstander zijn van een actieve rol voor onze gemeente.

Voorzitter,

Ik ga afronden. We zagen de afgelopen tijd de kosten bij verschillende onderwerpen oplopen en daarmee de tekorten. Dat gold natuurlijk niet alleen voor Lingewaard, het is een landelijke trend. Anderzijds zien we met deze begroting dat de trend is gekeerd en dat we ons weer mogen opmaken voor zwarte cijfers in de komende jaren. Ik kan zal niet zeggen dat dit nu een D66 begroting is, wij zouden zeker een aantal zaken anders invullen. Ik kan wel zeggen dat de begroting ons met een gerust hart laat uit zien naar de toekomst van onze gemeente.

Namens fractie D66 Lingewaard

Léon Dekkers